محصول دیجیتالی

کارگاه صوتی "تنهایی"

کارگاه صوتی "تنهایی"

کارگاه صوتی "تنهایی"

۲۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فقط آنهایی که اوقات تنهایی رضایت مندانه ای دارند
قادرخواهندبود در روابط با دیگران هم کامیابی عمیق را تجربه کنند.

پس ای عزیز
گنج تنهایی را به غایت جدی بگیر

به روایت دکترنیکپور